ישיבת מועצה 27.6.16

נוכחים: ראש העירייה, יעקב אדמוני, עומר שכטר, סיגל שינמן, בני בית-אור, עוזי אשוואל, רזיאל אחרק, מיכאל מלמד

חסרים: אביבה שקד, חנוך עוז, עדי אביאני, עומר רצון, משה סיני, אלכס קפלונוביץ, אבטליון בצלאל


תיאור נושא
החלטה
1.
אישור חוק עזר סלילת רחובות 2016
בעד:  כולם
נגד:   עוזי אשוואל
2.
אישור חוק עזר תיעול 2016
בעד:  כולם
נגד:   עוזי אשוואל
3.
אישור חוק עזר שצ"פ (שטחי ציבור) 2016
בעד:  כולם
נגד:   עוזי אשוואל
4.
אישור המשך גביית היטלי פיתוח מכוח חוקי העזר הקיימים עד ל 31.12.16 או פרסום התעריף החדש ברשומות לפי המוקדם מביניהם על מנת לאפשר גבייה אחידה ורציפה
בעד:  כולם
5.
אישור חוק עזר שמירה אבטחה וסדר ציבורי 2016
בעד:  כולם
נגד:   עוזי אשוואל
נמנע: רזיאל אחרק


הערות והארות החתומות מטה:1.     חקיקת חוקי עזר, הם בין הנושאים החשובים ביותר שבסמכות מועצת עירייה. הכיצד יתכן כי 47 אחוז מקרב חברי המועצה לא נכחו בדיון קריטי זה?

2.     רב הנסתר על הגלוי בכל השינויים שהוכנסו בארבעת חוקי העזר, לעומת נוסח חוקי העזר הקיימים. ספק, אם חברי המועצה עצמם מבינים את מהות השינוי.

3.     עיריית ראש העין טרם העלתה לאתר העירייה את הנתונים המספריים וניתוח התחשיבים. מעניין מתי תעשה כן ושאלת השאלות למה בעצם היא אינה מעלה אותם ערב ישיבה?

4.     חבר המועצה רזיאל אחרק נמנע מאישור חוק העזר לשמירה אך לא נימק הימנעותו, למרות השתייכותו לקואליציה

5.     ראש העירייה עדכן שיפנה לשר הפנים שיחריג את ראש העין מהסדר החדש של שיטת גביה לשמירה.... ושאלתינו... מה הפריע לראש העירייה לפנות לשר הפנים לפני שנה או שנתיים ... הרי טיוטות חוקי העזר מונחים על שולחנו מיום כניסתו לתפקיד...

6.     לפני כשנתיים השתנתה תכנית האבטחה בעיר. על פי הקב"ט, מערך השינויים אושר בוועדת ביטחון. ואנחנו שואלות: ממתי לוועדת ביטחון הסמכות?! מדוע הנושא לא הובא לאישורה של מועצת העירייה?