ישיבת מועצה 27.7.15נוכחים: ראש העירייה, אלכס קפלונוביץ, סיגל שיינמן, רזיאל אחרק, עומר רצון, אבטליון בצלאל, חנוך עוז, עוזי אשוואל

הגיע באיחור: עדי אביאני

יצא וחזר במהלך הישיבה: יעקב אדמוני (גם דיבר בטלפון תוך כדי)

נעדרים: מיכאל מלמד, משה סיני, אביבה שקד, עומר שכטר, בני בית-אורתיאור הנושא
החלטה
1.
אישור תבחינים (כלי עזר באמצעותו ניתן לדרג את הגופים המבקשים תמיכה ולקבוע מי זכאי וכמה) למתן תמיכותלקראת שנת  2016
הוצגו ע"י היועצת המשפטית שינויים (לעומת התבחינים שאושר שנה קודם) :

* בפרק התמיכה בספורט הורידו את היקף        
   המשתתפים למספר ראלי יותר
* בסעיף התרבות הוספה אופציה למורשת ישראל
* בפרק ארגונים ותנועות נוער התווסף  סעיףלנוער 
   עם צרכים מיוחדים (על מנת לאפשר לתנועת 
   הנוער כנפים של קרמבו גם ליהנות מקבלת תמיכה)
אושר פה אחד
(עדי אביאני לא היה נוכח)

2.
החלפת דירקטורית (נציגת עירייה) בתאגיד המים: אורית חדד במקום רויטל יהודה. 
* סיבת ההימנעות לא ברורה 
עומר רצון נמנע
אלכס קפלונוביץ נמנע
השאר הצביעו בעד
3.
אישור מינוי אבנר אייזיק כדירקטור בתאגיד המים – תוספת או החלפה?
אושר פה אחד
4.
אישור מינוי חנוך עוז כדירקטור בתאגיד המים - תוספת או החלפה?
אושר פה אחד
5.
החלפת דיקרטורים בעמותת הספורט העירונית: עומר רצון במקום רזיאל אחרק
אושר פה אחד
6.
תוספת להסכם הקצאה לקופת חולים מאוחדת – תיקון בדיעבד להסכם היסטורי, לאחר התערבות משרד הפנים. בפני העירייה ניצבו שתי ברירות: או לקיים הליך מכרז מחדש, או לשנות ההסכם הקיים ולדרוש מקופת החולים השתתפות כספית בגין ההקצאה (דבר שלא נעשה בעבר). כאמור, בפני המועצה הובא להצבעה אישור שינוי ההסכם כך שקופת החולים תעביר לעירייה  300 אש"ח עבור הקצאת הקרקע ל- 50 שנה.
לשאלת חברי המועצה בקשר לפשר הסכום הנמוך – השיב ראש העירייה, כי זוהי הסכמה בין שמאים והוא מקבל את ההכרעה.
אושר פה אחד
7.
אישור הקצאת מבנה לארגון "יד שרה" ברחוב יהודה הלוי
אושר פה אחד
8.
אישור חוזה אחזקה לחברת חשמל למתקן טרנספורמציה
אושר פה אחד
9.
אישור מינוי 3 עובדים כמפקחים עירוניים לשיטור העירוני
אושר פה אחד
10.
אישור תב"רים (במימון משרד החינוך) לכיתות עבור  ליקויי שמיעה: 3 כיתות בבי"ס אפק ו- 2 כיתות בבי"ס אוהל שרה
אושר פה אחד

*  עומר רצון העלה טענה נגד נציגי קואליציה אשר אינם מגיעים להצבעות חשובות כגון: אישור העלאת הארנונה. לדעתו: מתוך התחמקות מהתמודדות עם הנושא. במיוחד הוא ציין את הסגנים וממלאי מקום.

* דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור מס' 6 לשנת 2014:
משה כהן, מבקר העירייה ציין: שרוב התלונות נמצאו מוצדקות. קורא לעירייה לתת על כך את הדעת. נתן כדוגמא טיפול בחוב ארנונה על סכום זניח שגם התיישן שטופל באופן גרוע במיוחד. הוזכר גם מקרה הפיטורין של סייעת ללא שימוע.

נרשם ע"י יעל אלפסי