ישיבת מועצה 8.8.16
נוכחים: ראש העירייה, יעקב אדמוני, עומר שכטר, סיגל שינמן, בני בית-אור, עוזי אשוואל, אביבה שקד, עדי אביאני, עומר רצון, משה סיני, אלכס קפלונוביץ, אבטליון בצלאל, חנוך עוז (אחר בכחצי שעה)
 
נעדרו: רזיאל אחרק, מיכאל מלמד


תיאור נושא
החלטה
1.
נושא מחוץ לסדר היום – הקצאת קרקע לעמותה פרטית להקמת מקווה **

חברי האופוזיציה: אביבה שקד ומשה סיני הגישו בקשה לתוספת נושא מחוץ לסדר היום: דיון בנושא הקצאת הקרקע במתחם B מגרש 904 להקמת מקווה. המבקשת: עמותה פרטית;

מסתמן כי לבקשת ההקצאה מתנגדים רבים מכלל תושבי העיר והחברי האופוזיציה המליצו לראש העירייה לקיים דיון מקדים בנושא, טרם קבלת החלטה של וועדת ההקצאות (עפ"י נוהל הקצאות – משרד הפנים);

התפתח דיון סביב הנושא אך הוחלט שלא לדון.

בעד: משה סיני, אביבה שקד, עוזי אשוואל

נגד: ראש העירייה, בני בית-אור, אבטליון בצלאל, עדי אביאני, יעקב אדמוני, חנוך עוז

נמנעו: עומר שכטר, סיגל שינמן, אלכס קפלנוביץ, עומר רצון
2.
אישור סדרת סעיפי תקציב בלתי רגיל (תב"ר): ***

א.     הגדלת תב"ר במיליון ₪, עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם B מגרש 904 וסה"כ השתתפות העירייה בסך 3.5 מיליון ₪ המעון אושר בהקצאה לעמותת אמונה; 

ב.     תב"ר עבור סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 כ – 21 אלף ₪ במימון עירייה ועוד 50 אלף ₪ במימון משרד התחבורה;

ג.      תב"ר עבור הנגשת שתי כתות ללקויי שמיעה באולפנת זבולון – 60 אלף ₪ במימון משרד החינוך;

ד.      הגדלת תב"ר עבור מרכז לאזרחים ותיקים עבור בינוי והנגשה – ב- 800 אלף ₪ ובסה"כ 1.3 מיליון ₪ במימון העירייה (המדובר בהסבת מרכז המוסיקה הישן);
בקשר זה: משה סיני העיר שקיים בג"צ של רשויות מקומיות על כך שנושא ההנגשה צריך להיות ממומן ע"י המדינה והוסיף שכדאי לחכות ולהצטרף לבג"צ.
ראש העירייה השיב שלא שמע על בג"צ זה, אם יהיה אפשרי, הוא יצטרף, אבל זה לא רלוונטי לרגע זה כי לוקח זמן;

ה.     הגדלת תב"ר עבור הקמת 6 כיתות גן במתחם B מגרש 900 – כ- 530 אלף ₪ וסה"כ 6.9 מיליון ₪, במימון משרד החינוך;

ו.       תב"ר עבור הנגשת גן ללקויי שמיעה גן אקליפטוס – 30 אלף ₪ במימון משרד החינוך;

ז.      תב"ר עבור הנגשת גן ללקויי שמיעה גן חלילית – 30 אלף ₪ במימון משרד החינוך;

ח.     תב"ר עבור הנגשת גן ללקויי שמיעה בי"ס ממלכתי נופים – בסך 30 אלף ₪ במימון משרד החינוך;

ט.     תב"ר עבור שדרוג והצטיידות מוסדות חינוך תורניים – בסך כולל של 2 מיליון ₪ במימון העירייה (בפריסה ל- 5 שנים החל מ 2017);

י.       הגדלת תב"ר עבור פיתוח מתחם C בשכונות המזרחיות בסך של כ – 44 מיליון ₪ וסה"כ כ- 69 מיליון ₪. מימון ע"ח משרד הבינוי;

בעד: פה אחד
3.
אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 2017

היועצת המשפטית ציינה בדיון שאין שינויים בהצעה לעומת שנה קודמת;

במסגרת הדיון, עומר שכטר הזכיר שראש העירייה הבטיח למצוא תקציב לשיפור מצב מבני תנועות הנוער.
ראש העירייה אישר שאמר את זה וחזר על כך שמצב המבנים קשה ודורש טיפול. המבנים בהם משתמשים תנועות הנוער שייכים לעירייה. וראש העירייה רוצה לערוך סקר בנוגע למצבם.


בעד: פה אחד
4.
אישור תבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנת 2017

מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס ותכנית פרח – 120 שעות – 10000 ₪

מלגה עירונית בשיתוף עם מפעל הפיס – 150 שעות – 10000 ₪

מלגה עירונית – 80 שעות – 5000 ₪

סכ"ה אושרו כ - 150 מלגות

אביבה שקד בקשה לקבל סקר כלל מקבלי המלגות שיכיל את הפרטים אודות: מי מקבל, מי פונה, תחום לימודים, מגזר וכו' כדי שאפשר יהיה לראות אם יש מגזרים שלא מגיע אליהם – ראש העירייה הסכים לספק.

עוזי אשוואל אמר שלא הגיע לוועדה לאשר כי לא באמת מתייעצים עם חברי הועדה אלא מבקשים ממנה לאשר תכנית מוכנה.
ועוד ציין, שראש העירייה הבטיח לעזור ללימודי תעודה ולא קיים. ראש העירייה השיב, שבסטודנטים כל המוסדות (כמו פרח ומפעל הפיס) מכירים לתואר ראשון בלבד. ושמטרת המדינה לעודד לימודים אקדמיים ולא אחרים.

יעקב אדמוני הביע חוסר שביעות רצון;


בעד: ראש העירייה, בני בית-אור, אבטליון בצלאל, עדי אביאני, יעקב אדמוני, חנוך עוז,
אלכס קפלונוביץ, עומר רצון, עומר שכטר, סיגל שינמן, משה סיני, אביבה שקד


נגד: עוזי אשוואל
5.
אישור התקשרות העירייה ללא מכרז בחוזי הסעות תלמידים

התפתח ויכוח ארוך על שישנה התנהגות בלתי תקינה של הניגשים למכרז שחוזרת על עצמה. הם, החברות, אינן עומדות בכוונה בתנאי המכרז כדי הגיע למצב שמנהלים איתן משא ומתן.

הוצע לנסות ולפנות לחברה למשק וכלכלה ולנסות לקיים את המכרז דרכם טרם קיום משא ומתן ישירות.

חנוך עוז טען שהחברה למשק וכלכלה הינו הקרטל הכי גדול וגם נאמר שאותן החברות ניגשות גם דרך משק וכלכלה;

ההחלטה: בשל קוצר הזמן, לנהל כרגיל משא ומתן ישירות;

עבר פה אחד
6.
אישור התקשרות ללא מכרז לאספקה והתקנה של מערכות לחסכון אנרגטי במוסדות ציבור

המדובר בהתקנת רגשי נוכחות בכיתות והתקנת מערכות הגבלת שעות למערכות מיזוג האוויר באולמות הספורט;
התקיימו שני מכרזים שנכשלו ועתה העירייה מבקשת את אישור המועצה לקיים משא ומתן ישירות מול הספקים

בעד: פה אחד
7.
נושא מעבר לסדר היום: אישור פתיחת חשבון בנק לבית הספר היסודי החדש בפסגות אפק

פתיחת חשבון ע"ש העירייה בבנק אוצר החייל. בחשבון יתנהל הנושא הכספי של תקציבים המועברים מהעירייה לבית הספר ותשלומי ההורים.
מורשי חתימה – מנהל/ת, מזכיר/ה ונציג הורים

בעד: ראש העירייה, אבטליון בצלאל, עדי אביאני, יעקב אדמוני, חנוך עוז, אלכס קפלונוביץ, עומר רצון, עומר שכטר, סיגל שינמן, עוזי אשוואל
נגד: בני בית-אור
נמנעו: משה סיני, אביבה שקד
8.
תשובה לשאילתה שהוגשה ע"י אביבה שקד ומשה סיני בנושא: אישור עבודה נוספת לבכירים.


הסתבר כי המועצה אישרה עבודה נוספת למנהל אגף שפ"ע, שלמה גיספן מבלי שחברי המועצה היו ערים לעובדה כי מדובר במנהל אגף ולא בעובד זוטר.

אביבה שקד ציינה שהבעיה היתה בדרך בה הציג ראש העירייה את הנושא. בישיבה בה, הציג המנכ"ל שמדובר באישורים לסטודנטים מהרווחה.
שהיה בחזקת הטעיית חברי המועצה.
כמו כן, באופן כללי, יש חשיבות להבהיר לחברי המועצה באם מדובר בעובד בכיר כמו במקרה ספציפי זה.

התשובה הרשמית של ראש העירייה אינה ברורההערות החתומות מטה:

** עמותת אוהל שרה ובאר מרים הגישה את בקשתה להקמת מקווה בשכונות המזרחיות לפני למעלה משנה. בקשה זו, הינה חריגה בכל זווית ציבורית ובכל קנה מידה שהוא.
יתרה מכך, נוהל הקצאות של משרד הפנים, מנחה את הרשויות המקומיות לדון במסגרת וועדת הקצאות, רק על בסיס תכנית מבני ציבור מאושרת של הרשות המקומית.
תכנית כאמור, אינה בנמצא ולמרות זאת, ראש העירייה וחברי המועצה כולם מילאו פיהם מים בכל השנה האחרונה והשאירו את המלחמה שתנוהל על ידי התושבים.
כאשר העמותה הגישה לעירייה את בקשתה השנייה, ה"צנועה" יותר (מחצית מהשטח שנדרש בבקשה הקודמת ושליש מבקשתם מלפני חמש שנים), יזמנו (התנועה החברתית הירוקה) פניה לחברי המועצה והארנו עיניהם בשלל הבעיות הכרוכות בהקצאה הבלתי סבירה ולמעשה ביקשנו לעורר אותם מתרדמתם.
___________ 
רק חברי המועצה אביבה שקד ומשה סיני, הרימו את הכפפה ושלחו לראש העירייה מכתב ובו בקשה לדון בנושא.
דיון כאמור, לא התקיים וכנראה שלא יתקיים בקרוב.
כמפורט כאמור מעלה.
ובמילים אחרות: עיריית ראש העין מפקירה את קרקעותיה לכל דיכפין.
____________
ועוד הערה חשובה:
מתפקידה של ועדת הקצאות לבחון בקשות שמגיעות אליה, על רקע מדיניות ברורה ובוודאי שלא לקבוע מדיניות.
כאשר מועצת העירייה אינה דנה בנושא, הם למעשה בוחרים ביודעין שלא לקבוע מדיניות! 

*** בכל הסעיפים המתייחסים להשלמת תקציב על חשבון העירייה... לא הציגו בפועל את המקור הכספי להשלמת התקציב