ישיבת מועצה 11.4.16נוכחים: ראש העירייה, יעקב אדמוני, רזיאל אחרק, עומר שכטר, אבטליון בצלאל, אלכס קפלונוביץ, משה סיני,  עוזי אשוואל, עומר רצון, חנוך עוז, סיגל שינמן, מיכאל מלמד

הגיע באיחור קל: בני בית-אור
הצטרף לקראת סעיף 7 : עדי אביאני
חסרה: אביבה שקד


תיאור נושא
החלטה
1.
מנכ"ל חדש

מר שלמה שילה, המינוי החדש של ראש העירייה לתפקיד מנכ"ל, יתחיל תפקידו בתאריך  17.4.16.
מר שילה הציג עצמו בקצרה בפני חברי המועצה.
חברי המועצה הצביעו ואישרו העסקתו כמנכ"ל ומזכיר המועצה וכמו כן, על האצלת הסמכויות הבאות:

·        חתימה על הזמנות רכש עד 15 אלף ₪
·        חתימה על צ'קים עד 15 אלף ₪
·        מינויו כדירקטור בחברה הכלכלית (כפוף לאישור ועדה)
·        מינוי כדירקטור בתאגיד המים (כפוף לאישור ועדה)
·        מינוי כדירקטור בעמותת הספורט (כפוף לאישור ועדה)

עבר פה אחד


2.
אישור מינוי בעלת תפקיד –
אישור מחדש של העובדת אילנית עמרן, כמנהלת מחלקת גביה, כפקיד גביה כולל פירוט סמכויותיה (גביית ארנונה, קנסות, תשלומי חובה); האישור בגין שינוי נוסח המינוי

עבר פה אחד


3.
אישור פתיחת חשבונות בנק

אישור מחדש של פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה לפרויקטים של מפעל הפיס (חשבון נפרד כל פרויקט); האישור מחדש נעשה בגין חידוד בניסוח מטרת פתיחת החשבון

עבר פה אחד


4.
מחיקת חובות ישנים –

אישור פרוטוקול ועדת הנחות;
עבר פה אחד


5.
סיכום ועדת ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2014 –

ועדת הביקורת תיקנה את ה סיכום שלה בהתאם לדיון קודם.
בישיבה זו, הועלו הערות חוזרות/נוספות ע"י  יעקב אדמוני.

היות ויו"ר ועדת הביקורת, אביבה שקד  לא נכחה, הוחלט לדחות את ההצבעה
לא עלה להצבעה


6.
תשובה לשאילתא.

ראש העירייה השיב לשאילתה שנשלחה ע"י: אביב שקד, משה סיני  ועוזי אשוואל בנושא פינוי בינוי בשכונת אביב.

תשובתו: "בבדיקה שמאית שנערכה עפ"י נהלי משרד השיכון לתוכנית בינוי פינוי של מתחם ג'ון קנדי נמצא כי אין התכנות כלכלית לביצוע הפרויקט בשים לב למספר יחידות הדיור שניתן להקים בתוך המתחם עצמו (כ- 700 ומספר יחידות הדיור שהוקצו כהשלמה ברובעים החדשים, אשר על כן ביקש משרד השיכון לבחון חלופות אחרות להתחדשות עירונית במתחם."7.
* חילופי גברי בוועדת המשנה לתכנון ובניה –

עפ"י בקשת סיעת "עם" המועצה אישרה החלפת מינוי כנציג לוועדה . חנוך עוז יחליף את עוזי אשוואל.

עוזי אשוואל טען שמדובר בהדחה!

הוא פנה לראש העירייה וחנוך עוז ואמר, שהם לא ישיגו את המטרות שלהם כל כך מהר ושיש שופטים בירושלים (רמז על הטבות לבעלי הון)

הן ראש העירייה והן חנוך עוז  הביעו כעס על האשמה הזו וטענו כי  בסמכות ראש הסיעה,  להחליט על שינוי נציגיו בוועדות;

כמו כן הוזכר, שעוזי אשוואל מתנהג כחבר אופוזיציה ואף הצביע נגד התקציב;

בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, רזיאל אחרק, עומר שכטר, אבטליון בצלאל, אלכס קפלונוביץ, משה סיני, עומר רצון, חנוך עוז, סיגל שינמן, מיכאל מלמד, בני בית-אור, עדי אביאני

נגד: עוזי אשוואל
8.
* חילופי גברי בתפקיד יו"ר וועדת המשנה

אישור מינוי חנוך עוז כיו"ר ועדת משנה לתכנון ובנייה במקומו של  ראש העירייה שלום בן משה
בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, רזיאל אחרק, עומר שכטר, אבטליון בצלאל, אלכס קפלונוביץ, משה סיני, עומר רצון, חנוך עוז, סיגל שינמן, מיכאל מלמד, בני בית-אור, עדי אביאני

נגד: עוזי אשוואל
9.
* אישור מינוי מ"מ לראש העירייה בהרכב וועדת המשנה לתכנון ובניה

אישור מינוי מיכאל מלמד כמ"מ לראש העירייה שלום בן משה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה
עבר פה אחד
10.
דיון בדוחות כספיים לשנת 2014


לא עלה להצבעה

טרם הדיון עזבו משה סיני, אלכס קפלונוביץ, עומר רצון ועוזי אשוואל

הערות התנועה החברתית הירוקה:

לסעיפים: 7-9 – התנהלות תמוהה ביותר של ראש העירייה והתנהלות תמוהה עוד יותר של חברי המועצה.
המשמעות בחילופי הגברי הינה כי ראש העירייה יחדל כמעט לחלוטין מלנהל את המקרקעין של הרשות המקומית; ניהול המקרקעין הינו מאבני היסוד של ניהול עיר ועירייה;

ראש העירייה חייב לתת הסבר לתושבים מה פשר ההחלטה להעביר את הסמכויות לנציג שאינו מסיעתו!!!