ישיבת מועצה 7.3.16נוכחים: ראש העירייה, יעקב אדמוני, רזיאל אחרק, עומר שכטר, אבטליון בצלאל, אלכס קפלונוביץ, בני בית-אור, אביבה שקד, משה סיני,  עוזי אשוואל, עומר רצון

חסרים: חנוך עוז, סיגל שינמן, עדי אביאני, מיכאל מלמד
תיאור נושא
החלטה
0.
דיון בנושא עדכון עקרוני לשיטת צו הארנונה  **

למרות בקשתם של חברי המועצה: משה סיני, אביבה שקד ועוזי אשוואל להוספת הנושא לדיון בסדר יום הישיבה – לא התקיימה הצבעה באם להעלות או לא להעלות את הנושא;
ראש העירייה התחמק מהעלאת הנושא להצבעה;

משה סיני התייחס לנושא תיקון צו הארנונה וציין בין היתר:
שיש לטפל אינטגרטיבית בכל תושבי העיר, גם בשכונות משכנות המוסיקה וגם בלב ישראל (חורשים) כי אחרת נחזור שוב ונדון שוב ושוב בנושא עם אכלוסה של כל שכונה ושכונה חדשה בעיר;1.
אישור תקציב בלתי רגיל (תב"ר) לשימור אתרי טבע

אישור סך של 71 אש"ח (50 אלף ₪ במימון המשרד להגנת הסביבה וכ – 21 אלף ₪ במימון העירייה);
המטרה: איתור והכשרת מתנדבים לפעילויות שימור אתרי טבע;

אושר פה אחד

2.
אישור תקציב בלתי רגיל (תב"ר) לספורט;

בסך 400 אש"ח (350 אלף ₪ במימון העירייה וכ – 56 אלף ₪ במימון משרד התרבות והספורט);
עבור שיפוץ והצטיידות אולם ספורט בגין ועבור התקנת פרקט חדש;

אושר פה אחד

3.
אישור הגדלת תקציב בלתי רגיל (תב"ר) עבור מנהלת השכונות החדשות;  ***

תקציב בסך של  8.4 מיליון ₪ במימון משרד הבינוי והשיכון;
העברת הכסף הינה על פי תנאי הסכם הגג ובגין שנת הפעילות השנייה;

חבר המועצה עוזי אשוואל ביקש להוסיף התניה לאישור הסעיף בקבלת מידע על פעילות המנהלת – בקשתו לא אושרה;

חבר המועצה עומר רצון ציין שלא קיימת שקיפות בכל הנוגע למנהלת השכונות החדשות: פעילותה, לוח זמנים להתקדמות וכד'; שהדבר פוגע בתושבים והזכיר כי דו"ח פעילות כבר הובטח להימסר בעבר והיו"ר אינו עומד בהבטחתו;

חבר המועצה בנגה, בהיותו יו"ר המנהלת, הגיב כי אין לו כוונה "לכתוב ספר";

ראש העירייה התחייב שיועבר דיווח; לא ציין בתוך איזו תקופת זמן;

בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, רזיאל אחרק, עומר שכטר, אבטליון בצלאל, אלכס קפלונוביץ, בני בית-אור, עומר רצון

נגד: משה סיני, עוזי אשוואל

נמנעה: אביבה שקד
4.
אישור תקציב בלתי רגיל (תב"ר) - עבור הכנת תכנית בנין עיר (תב"ע) לשטח בסמוך למגדל צדק.

בסך 500 אלף ₪ (250 אלף ₪ במימון העירייה ו- 250 אלף ₪ במימון רשות מקרקעי ישראל);

המדובר בשטח שבעבר יועד למרכז ספורט (קאנטרי);
הפרוגרמה תכלול מעבר למבנה בי"ס שדה – גם אופציות לכפר-חי, דיור מוגן וכד' ;

חבר המועצה משה סיני העיר שהיות והאינטרס לשינוי התב"ע הוא של רשות מקרקעי ישראל - צריך להפעיל לחץ כך שהתקציב למימון שינוי התב"ע ימומן על ידם, היות והם אלו שירוויחו מהעסקאות. בנוסף העיר הערה בלתי מובנת לעניין בעיתיות מהעבר והמליץ לערוך בדיקת נוספת; 

בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, רזיאל אחרק, עומר שכטר, אבטליון בצלאל, אלכס קפלונוביץ, בני בית-אור, עומר רצון

נגד: אביבה שקד, משה סיני,  עוזי אשוואל
5.
הגדלת תקציב בלתי רגיל (תב"ר) עבור הקמת בית כנסת במתחם השכונות החדשות.

בסך  500 אלף ₪ במימון המשרד לשירותי דת;


אושר פה אחד

6.
תיקון צו הארנונה בסעיף הנחות לנכים; ****

חברי המועצה אישרו תיקון, כך שסטטוס הנחות לנכים יחזור להיות כפי שהיה בשנת 2015; קרי, ההנחה תחזור להיות על פי מבחן דירה עד 160 מ"ר ולא  100 מ"ר (כפי שתוקן באישור צו ארנונה לשנת 2016);

אושר פה אחד

7.
אישור חוקי עזר: סלילת רחובות, תיעול ושטחים ציבוריים;

לחברי המועצה הוצגו טבלאות עם פרוט התחשיב עבור עדכון בהיטלים;
בניגוד לעבר, ההיטלים היו אמורים להיות מושתים גם על שטחי השירות – נתון שלא היה בעבר;
המשמעות – ייקור משמעותי בהיטלים גם עבור תוספות בניה;
ועוד תיקונים לעומת נוסח ההיטלים כיום;

התקיים דיון –
הוחלט שלא להצביע
8.
אישור חוק עזר בנושא אגרת שמירה;

שיטת החישוב תשתנה, כך שבמקום תשלום עבור יחידת דיור, התשלום יעשה עפ"י חישוב שטח הדירה;

המשמעות - בחלק מיחידות הדיור תהיה העלאה בתעריף ובחלק אחר – ירידה בתעריף;

התקיים דיון –
הוחלט שלא להצביע
9.
אישור עבודה נוספת לעובדת עירייה באגף החינוך;

אושר פה אחד;
10.
אישור הארכת מינוי דליה קוטאי כדירקטורית בתאגיד המים;

אושר פה אחד
11.
אישור הארכת מינוי אלי שמואלי כדירקטור בתאגיד המים;

אושר פה אחד
12.
אישור ברק בן חיים מנהל מחלקת פיקוח עירוני כפקח;

אושר פה אחד
13.
אישור השתתפות העירייה במימון השתתפות השתלמות שנתית
למנהלי מחלקות חינוך עבור סיגל שיינמן *****

בסך אלף ₪;
לחברי המועצה הוצג אישור מחוזר מנכ"ל משנת 2012.
אושר פה אחד
14.
המשך דיון בדו"ח מבקר העירייה;

התקיים דיון/ויכוח סוער בהמלצות ועדת ביקורת;
הוחלט שיוכן  נוסח מעודכן;

הוחלט שלא להצביע


הערות החתומות מטה:
** להערתו התמוהה של חבר המועצה משה סיני – רצינו להזכיר, שבמשך 10 שנים היתה לו הזדמנות לערוך רפורמה כאשר חברת המועצה לשעבר שרי סלע המליצה במשך מספר שנים, להקים ועדה לדיון מעמיק בנושא הארנונה, אזורים ושיטת חישוב; משה סיני בחר במודע להתעלם;

*** חבר המועצה בנגה בית-אור משמש כיו"ר המנהלת של השכונות החדשות אך מעולם לא אושר ולא קיבל מינוי במועצת העירייה לנושא;  כמו כן, המנהלת פועלת מזה כשנה וטרם הועבר דיווח על פעילותה, כפי שגם ציינו חברי המועצה אך יתרה מכך, המועצה אישרה תקציב בסך 8.4 מיליון ₪ מבלי שהוצגה תכנית עבודה!

**** נושא תיקון הארנונה הועלה במועצת העירייה רק לאחר קמפיין מושקע בפייסבוק ביוזמת התושב בנימין עודני. רק לאחר הקמפיין, התעוררו חברי המועצה, גילו שהצבעתם במקור נעשתה כלאחר יד וביקשו לתקן; מה שנקרא מוטב מאוחר מאף פעם לא;  ואולם, מתעורר ספק גדול בקשר לכשרות הדיון שכן, עפ"י חוק פקודת העיריות, דיון בצו ארנונה צריך להיעשות בדיון נפרד ומיוחד!

***** ההשתלמות נועדה למנהלי מחלקות חינוך. סיגל שיינמן איננה מנהל מחלקת החינוך; אישר השתתפות שלה בהשתלמות במקומה של מנהלת האגף, גב' נגיסט מנגשה תמוהה לחלוטין;

הערות כלליות:
·        ראש העירייה אפשר לנציגת התושבים החדשים לומר דברים מחוץ לסדר היום;
בדבריה היא התייחסה לנושא הארנונה – התעריפים הבלתי הגיוניים, היעדר התחבורה הציבורית, קווי המתח העליון, היעדר תכנון למרפאות, התשתיות הבלתי גמורות המסכנות את ביטחונם כדוגמת בורות בכבישים;

·        לנכים שהתאמצו והגיעו לישיבת המועצה לכבוד הדיון בצו הארנונה בעניינם והתפלאו כי למעשה אין להם אמצעי להגיע לקומה השנייה (בהיעדר מעלית או רמפה) – כי הנושא בטיפול ושמתחילים שיפוצים כך שמעלית תתווסף בקרוב;
·        יגאל ינאי, המנכ"ל המתפטר הודיע כי זו ישיבתו האחרונה;