ישיבת מועצה 7.9.15


נוכחים: ראש העירייה, אלכס קפלונוביץ, סיגל שיינמן, רזיאל אחרק, עומר רצון, אבטליון בצלאל, עוזי אשוואל, עדי אביאני, יעקב אדמוני, מיכאל מלמד, עומר שכטר, בני בית-אור

חסרים: חנוך עוז, משה סיני, אביבה שקד


תיאור נושא
החלטה
1.
הסמכת פקחים לנושא פסולת בנין.
הסמכה לאכיפת פסולת בנייה, מורכבת ומסובכת יותר מנושאי אכיפה אחרים. הפקחים יצטרכו לעבור הכשרה ספציפית ללמוד תכולת הנושא. במקביל, הרשות המקומית תידרש לקבל החלטה, איזה מבין 19 חוקי העזר הקיימים, יאכפו במסגרת פיקוח ספציפי זה.

אושר פה אחד
2.
אישור תב"רים (תקציב בלתי רגיל):
א.      הנגשת כתה לליקויי שמיעה בבי"ס בית יעקב – 30 אלף ₪ במימון משרד החינוך
ב.      הנגשת כתה לליקויי שמיעה בבי"ס נתיבות משה – 30 אלף ₪ במימון משרד החינוך
ג.       הסבת מבנה הג"א למבנה עירייה – 500 אלף ₪ במימון העירייה (כנראה משרדים לאגף שפ"ע)
ד.      סימון כבישים והתקני בטיחות – כ- 21 אלף ₪ במימון עירייה ו 50 אלף ₪ במימון משרד התחבורה
ה.      הגדלת תב"ר עבור הפרדה במקור – 75 אלף ₪ במימון המשרד להגנת הסביבה
ו.        הגדלת תקציב תב"ר קיים עבור הפרדה במקור – כלי אצירה - בינוי והסברה – 75 אלף ₪  במימון המשרד להגנת הסביבה
ז.       ניהול פרויקטים ותקורות הסכם גג – 40 מיליון ₪ במימון משרד הבינוי (ניהול ופיקוח עבודות תשתית של גורמים חיצוניים)
ח.      הגדלת תקציב תב"ר קיים עבור שחרור מעתיקות במתחם E – מוערך בכ-  4 מיליון ₪, במימון משרד הבינוי (עבור חפירות בדיקה/הצלה)
ט.      שינוי תב"ע (תכנית-בניין-עיר) באזור התעשייה פארק אפק – 500 אלף ₪ במימון העירייה; הנ"ל עבור הגדלת זכויות בנייה  לאור סלילת כביש גישה נוסף

אושר פה אחד
3.
אישור תב"רים תוספת לסדר היום:
א.      גדר הפרדה בין מגורים לשטח אש במתחמים החדשים – 2.5 מיליון ₪ במימון משרד הבינוי
ב.      הנגשת כיתת גן ללקויי שמיעה בגן אלון – 30 אלף ₪ במימון משרד החינוך

אושר פה אחד
4.
אישור תקנון העמותה לפיתוח שירותים חברתיים
בפני המועצה הוצגו מספר שינויים בתקנון, שנבעו משתי סיבות עיקריות:

א.     הערות ספציפיות שהעביר משרד הפנים, כגון, לעניין מטרות העמותה
ב.      נוהל הוראות הסדרה לעמותות עירוניות של משרד הפנים

אושר פה אחד*
5.
תרומה לבי"ס נאות אילנה
 גברת מרמת השרון תרמה מיוזמתה כ- 150 אלף ₪ לרכישת ציוד עזר עבור התלמידים. התרומה נבחנה בוועדת תרומות, על-פי נוהל משרד הפנים ולא נמצאו ענייני ניגוד עניינים וכד'.

אושר פה אחד
6.
אישור הסכם העברת סמכויות לעניין עבודות פיתוח שכונות חדשות בין עיריית ראש העין והחברה הכלכלית
בפני חברי המועצה הועבר נוסח הסכם להעברת סמכויות מהעירייה לחברה הכלכלית. הנ"ל התבסס על סמך הסכם הגג שנחתם בין העירייה למשרדי הממשלה. פירוט מדוייק יותר, יועבר בנפרד.

אושר פה אחד
7.
שכר מידענית בוועדה לתכנון ובניה המועסקת בחוזה אישי
 המועצה התבקשה לאשר עדכון שכר של מידענית בוועדה לתו"ב, יפעת מעברי , המועסקת בחוזה אישי, לפי דירוג 38-40 בהתאם לטבלת שכר כפי שאושר לאחרונה ע"י סגן הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר

אושר פה אחד
8.
עדכוני ועדת הנחות
ועדת הנחות בארנונה עדכנה כי במהלך שנת 2015 אושרו 38 בקשות להנחות מתוך 40 בקשות שהוגשו.
הערות:
* לעניין סעיף 2 (ט) – תכנון הגדלת זכויות בנייה עבור א.ת. פארק אפק. בדיון בישיבת המועצה לא הובהר מי יזם את תכנית ההרחבה ועל בסיס איזה סקר צרכים התקבלה ההחלטה.

* לעניין אישור שינוי תקנון העמותה – לסגן ר' העירייה, בני בית-אור, הייתה הסתייגות. סוכם שהוא ייפגש עם היועצת המשפטית לבחינת השגותיו.

נרשם ע"י יעל אלפסי