ישיבת מועצה 7.4.14נוכחים:
ראש העירייה - שלום בן משה
מנכ"ל העירייה- יגאל ינאי
מבקר העירייה משה כהן
גזבר העירייה - רחבעם חיים
 היועצת המשפטית- פרומה
בנגה בן אור
רזי אחרק
אלכס קפלונוביץ
מיכאל 
עומר שכטר
עדי אביאני
עומר רצון
יעקב מדמוני
חנוך עוז 
עוזי אשוואל
סיגל שיינמן (הגיעה לקראת הסוף)

נעדרו:
משה סיני
אביבה שקד
מיכאל מלמד
אבטליון בצלאל

דיון בדוח ביקורת שנערך ע"י מבקר העירייה והוגש למועצה
- לשאלתו של רזי אחרק בנושא זכות חבר מועצה לקבל מידע מתוך הדיונים של ועדת ההנחות מסרה היועמ"ש פרומה כי במידה ומגיש הבקשה להנחה מסכים ניתן לקבל את כל המסמכים והמידע ואם הוא מסרב זכותו לקבל את המסמכים והמידע ללא פרטים מזהים של מגיש הבקשה.
- המבקר דיווח כי הוועדה למחיקת חובות פעלה כראוי אך יש חריגות רבות בכל הקשור לוועדת מחיקת חובות וממליץ כי הנושא יופקע מידיה של מחלקת הגבייה. ראש העירייה ביקש מהמנכ"ל לבדוק את הנושא ולתת הנחיות מתאימות.
- מגיש דוח ביקורת על ניהול כספי הורים בביה"ס חט"ב היובל, נמצאו ליקויים רבים ביותר, לדעת המבקר בעיות שעלו בביקורת הזו יופיעו גם בבתי ספר אחרים בעיר וממליץ כי ההמלצות ייושמו עליהם.
עיקר הליקויים קשורים בכך שלא מנוהל חשבון ניפרד לכספי הורים שהם גבית רשות, אין החזר או ניהול לעודפים ואין שקיפות.
בנגה מסר כי מניסיונו בוועד הורים עירוני אין שת"פ עם מנהלי בית הספר.
החלטת ראש העירייה כי המנכ"ל יכנס את כל מנהלי מוסדות החינוך בעיר והמזכירות להכשרה והדרכה בנושא ניהול נכון של כספי הורים, הנושא יבוקר מנהלים אשר לא יעמדו בדרישות ינקטו נגדם בסנקציות
- הצבעות על מינויים של חברי וועדה, היועמ"ש הסבירה כי וועדת ביקורת וועדת הנחות בארנונה לא יכולות לפעול כיוון שאין בהם ייצוג של אופוזיציה לכן נבחרה אביבה שקד לוועדת ביקורת (בהעדרה) ומשה סיני לוועדת הנחות בארנונה. הוספת חברי וועדות שמה של מרגי עוזר עלה מספר פעמים לוועדות שונות. כל ההצבעות עברו.
- הונחו ההסכמים של סיעת עם וסיעת לב בפני המועצה.
- ישיבה מיוחדת 13/13 הגזבר הציג את דוח המאזן של שנת 2012 עם ייתרת זכות של 1 מליון, תזרים טוב, חובות הפתוחים גדלו במקצת ייתרת החוב היום 150 מיליון עם עומס מילוות 92 מיליון. רמת הגבייה - 88%
 הדיון הסתיים עקב בקשת חברי המועצה ויימשך במועד אחר.