הסברים על פעילות הרשות המקומית

כללי:
·         עירייה מורכבת מ: ראש, מועצה ופקידות
·         עובדי עירייה נבחרים ע"י מכרז או מינוי אישי
·         מספר חברי המועצה נקבע בהתאם למספר התושבים (ע"י שר הפנים) זה תמיד יהיה מספר אי זוגי שכולל את ראש העירייה.
תפקידי המועצה:
·         לקבוע את מדיניות העירייה (סדר היום הציבורי)
·         לאשר את התקציב
·         לבחור נושאי תפקידים סטטוטוריים
·         לחוקק חוקי עזר עירוניים
·         לנהל את מקרקעי הרשות
נוהל עבודת המועצה מכיל (פקודת העיריות בתוספת השנייה)
·         תקנון לסדרי זימון ישיבות, מועדן, אופן העלאת נושאים וכו'
·         מי שקובע את סדר היום זה ראש העירייה באמצעות ועדת הנהלה. אם חברי המועצה רוצים להוסיף לסדר היום יש נוהל לזה
חוק פקודת העיריות מכיל
·         כינון עירייה
·         מועצת העירייה
·         התערבות השלטון המרכזי בעירייה
·         וועדות העירייה
·         תקציב
·         ארנונה
·         ועוד
חוק תכנון ובנייה מכיל
·         הגדרת מוסדות התכנון (מועצה ארצית, מחוזית, מקומית)
·         סמכויות והוראות
·         תקופת כהונה בוועדות
·         תכניות
·         ערערים
·         שקיפות
·         ועוד
·         אוטומטית כל חבר מועצה הוא חבר בוועדה לתכנון ובנייה למרות שאינו חייב להגיע לישיבות


תפקיד ראש העירייה
·         אחראי ליישם את מדיניות המועצה
·         אחריות כלפי התושבים וכלפי השלטון המרכזי
תפקיד חבר מועצה לפי חוק פקודת העיריות
·         שותף בקביעת מדיניות העירייה
·         לפקח על ראש הרשות
מה היינו מצפים מחבר מועצה (לא מחקיקה)
·         לייצג את התושבים
·         להיות בצומת קבלת ההחלטות ולהשפיע בהתאם למה שהבטיח
כלי העבודה של חבר מועצה
·         פעילות בוועדות של המועצה
·         שאילתה – שאלה שמוגשת לראש העירייה. צריכה להיות עניינית, רלוונטית, קצרה ומנומקת. תשובה צריכה להינתן תוך 2 ישיבות מועצה וחובה על ראש הרשות להקריא גם את השאלה וגם את התשובה לפרוטוקול
·         פגישות עם תושבים
·         פגישות עם מנהלי מחלקות ואגפים- לא באמת חייבים לאשר לחבר מועצה פגישה עמם אבל המועצה יכולה לבקש מבעל תפקיד להגיע לישיבת מועצה ולהסביר נושא מסוים
·         הכשרות של משרד הפנים
·         קבלת ייעוץ משפטי מהיועץ המשפטי
·         הוספת נושא לסדר היום של המועצה בצירוף חתימות של רוב חברי המועצה
·         הגשת ערר על החלטת וועדה מקומית (תכנון ובניה וועדת משנה) מותנה בבקשה משותפת של לפחות 2 חברי מועצה, למשל כדי לדון עוד בנושא או כדי לקבל הבהרות וכד'. אפשר לקבל דיון במליאה אם נעשה בצורה הנכונה וגם אפשר לעלות אח"כ לוועדה המחוזית.
וועדות חובה
·         תכנון ובנייה (מליאה ומשנה)
·         וועדת ההנהלה
·         כספים
·         מכרזים
·         ביקורת
·         ביטחון
·         חינוך
·         בטיחות בדרכים
·         איכות הסביבה
·         שימור אתרים
·         מל"ח – לשעת חירום
·         רכש ומלאי
·         הנחות בארנונה
·         ועוד
החוק לא מחייב את ראש הרשות להתייחס למה שהוועדות מוציאות ולכן הן יכולות להפגש סתם ולא יצא מזה כלום
המבנה האירגוני של מערך הפקידות
·         חלק מותנה בגודל הרשות (יש המלצות ממשרד הפנים אך הן לא מחייבות)
·         מזכיר/ מנכ"ל. מזכיר המועצה צריך להיבחר. לרוב הוא גם המנכ"ל אך ברשויות גדולות התפקיד לעיתים מפוצל כיוון ויש הרבה עבודה. מנכ"ל – משרת אמון.
·         עובדים סטטוטוריים – המועצה מאשרת אחרי מכרז וגם פיטורים שלהם יהיה ברוב מוגדל של המועצה. תפקידים: גזבר, אדריכל/מהנדס, יועץ משפטי, מבקר.
·         מנהלים/אגפים/מחלקות
·         מדורים
·         פקידות
·         עובדי חינוך ורווחה
קואליציה ואופוזיציה
·         בחוק מוגדר שתהיה קואליציה ואופוזיציה
·          אחרי הבחירות הסיעה של ראש הרשות תנהל משא ומתן עם הסיעות האחרות כדי לקבוע את הקואליציה והאופוזיציה. בסופו של דבר נחתמים הסכמים.
·         חבר קואליציה הוא גם חבר בוועדת הנהלה.
·         החוק מגדיר איזון בין חברי קואליציה ואופוזיציה בחלק מהוועדות, בדירקטורים של חברות מקומיות ועוד
וועדת ההנהלה
·         מורכבת מחברי הקואליציה
·         תפקידה לגבש את סדר יומה של מועצת העיר
תקציב
·         הכנסות העירייה מורכבות מ
o        ארנונה
o        תקציבים ממשלתיים (חינוך, רווחה, בטחון, משכורות ועוד)
o        השבחות
o        דוחות וקנסות
o        אגרות בנייה
·         תב"ר – (תקציב בלתי רגיל) תקציב סגור לפרויקט מסוים שלא יכול לעבור לפרויקט אחר ללא אישור המועצה. אמור להכיל הכנסה מול הוצאה – מעגל סגור
·         הוצאות קבועות
o        שכר
o        אחזקת מבנים

o        תקציב לפעולות שהרשות נדרשת לבצע לפי חוק (פינוי אשפה, תאורת רחובות, מדרכות ועוד)